รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. กอบชัย พัววิไล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

อายุรศาสตร์ และต่อมไร้ท่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

เกษียณอายุ

ประวัติการศึกษา

- New England Deaconess Hospital; Harvard University, Boston, MA.; Center for Endocrinology Metabolism; Northwestern University School of Medicine; Chicago, IL., USA.
- American Board of Internal Medicine; Subspecialty of Endocrinology & Metabolism