รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. ศรีเรือน ศุภพิทยากุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

โรคภูมิแพ้, วิชาภูมิคุ้มกัน และโรคติดเชื้อ

รายละอียด

ทำงานอยู่ต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

- University of Wisconsin, Madison, WI; University of Chicago, Chicago, IL., USA.
- American Board of Allergy & Immunology; American Board of Infectious Disease