รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. นพ. พินิจ ลิ้มสุคนธ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

ประสาทวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ลาออกจากราชการ

ประวัติการศึกษา

- University of Newcastle upon Tyne, UK. Training