รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พลเอก นพ. สีมา ศุภเกษม

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

อายุรศาสตร์ทั่วไปและ ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

- Newcastle University, upon Tyne, UK. Member of the Royal College of Physicians (London)