รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. สวันทนา เหมะจุฑา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

สรีรวิทยาระบบประสาท

ตำแหน่งปัจจุบัน

ทำงานอยู่ต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

- Hammersmith Hospital, London, UK. Member of the Royal College of Physicians (London)