รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ทญ. สั่งสม ประภายสาธก

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division ปี พ.ศ. 2535

ประวัติการศึกษา

Master of Science American Board of Oral and Maxillofacial Radiology in Dental Diagnostic Sciences, Indiana University, Bloomington, IN., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาทันตรังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่