รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2541

สาขาที่สนใจ

- การออกแบบระบบสารสนเทศและอีคอมเมิร์ซ (User Experience Design: UX Design)
- วิจัยและทดสอบความสามารถการใช้งานของระบบฯ (UX Testing / Usability Testing)
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (IT for Management)
- Information Visualization

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร

เกียรติประวัติ

๒๕๔๑-๒๕๔๘ นับเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลเพื่อไปศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
มูลนิธิอานันทมหิดล

๒๕๔๓- National Dean’s List Utah State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๕๔๐ ได้รับทุนทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (แต่ขอไม่รับทุนเนื่องจากได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก)
ม.เกษตรศาสตร์

๒๕๓๙ ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง(เหรียญทอง)ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
Ph.D. in Education ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลในการศึกษาต่อปริญญาเอก) Utah State Universityประเทศสหรัฐอเมริกา

๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท M.Acct. ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลในการศึกษาต่อปริญญาโท)
Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒๕๓๙ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงานบริหาร ที่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ

๒๕๖๐ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๖- ๒๕๖๐ ผู้กำกับและประสานงานโรงการปริญญาตรี-โทเร่งรัดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๔-๒๕๕๖ ประธานสาขาปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๓ รองหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

๒๕๕๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์


ประวัติการทำงานโดยย่อ

๒๕๖๑ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

๒๕๖๐ กรรมการ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

๒๕๕๘- ๒๕๕๙ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

๒๕๕๘- ๒๕๖๐
ผู้วิจัยในโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ โครงการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการองค์ความรู้และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ผู้วิจัย ในโครงการวิจัยเพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ของศูนย์ให้บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

๒๕๕๖ - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว)ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา

๒๕๕๖-๒๕๕๗ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานโรงพยาบาล และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ: บทเรียนจากกรณีศึกษา Best practice สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๒๕๕๖- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (Management) มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๓ – ๒๕๖๑ อาจารย์ประจำ พนักงานวิทยาลัย ในกำกับรัฐ
• สอนนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
• ประธานสาขาปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการ
• ผู้กำกับและประสานงานโครงการปริญญาตรี-โทเร่งรัดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๒ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยม.เกษตรศาสตร์

๒๕๔๙ –ปัจจุบัน วิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยรัฐ และ ที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ ในกำกับรัฐ อาทิ
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
• คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตร มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐและสถาบันต่างๆ ในกำกับรัฐ

๒๕๔๙ –ปัจจุบัน ที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆในกำกับรัฐ อาทิ
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล
• มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันต่างๆ ในกำกับรัฐ

๒๕๔๙-๒๕๕๓ ผู้ออกแบบพัฒนาโปรแกรมซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศทันตกรรมจัดฟันโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการและวิจัย
ได้มีโอกาสทูลเกล้าถวายแผ่นบันทึกรายการหนึ่งในพระราชดำริ ตอน”เพิ่มศักยภาพ ฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟัน” ให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๐- ๒๕๕๓ อาจารย์ประจำ-ข้าราชการ ระดับ ๗
อายุราชการ อาจารย์ประจำ ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี Ernst & Young (Thailand)