รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รศ. ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2511

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาศาสตร์(เกียรตินิยมดีมาก) พ.ศ. 2509
- ปริญญาโท MA (Linguistics) The University of Michigan, Ann Arbor, USA, 1969
- ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) The University of Michigan, Ann Arbor, USA, 1973

ประวัติการทำงาน

- เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2509 จนถึงเกษียณอายุใน พ.ศ. 2553
- มค. พ.ศ. 2533 – ธ.ค. 2534 ได้ลาราชการไปจัดทำหลักสูตรภาษาไทย และสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) ประเทศออสเตรเลีย
- พ.ศ. 2540 ได้รับเชิญจาก Australian Linguistics Institute ไปสอนวิชาภาษาศาสตร์เชิงสังคมของภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
- พ.ศ. 2544 – 2545 ได้รับเชิญไปสอนภาษาไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้(Shanghai International Studies University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน