รายชื่อนักเรียนทุน

  Placeholder image

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร จิตติพลังศรี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2546

  สาขาที่สนใจ ทฤษฎีการแปล ประวัติศาสตร์การแปลของไทย การแปลและวัฒนธรรม ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ หลังอาณานิคมศึกษา บูรพนิยม

  Placeholder image

  รศ. ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2511

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2541

  สาขาที่สนใจ - การออกแบบระบบสารสนเทศและอีคอมเมิร์ซ (User Experience Design: UX Design) - วิจัยและทดสอบความสามารถการใช้งานของระบบฯ (UX Testing / Usability Testing) - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (IT for Management) - Information Visualization

  Placeholder image

  ศ. ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2521

  สาขาที่สนใจ สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

  Placeholder image

  รศ. นพ. พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ศัลยศาสตร์ทางเดินน้ำดี ศัลยศาสตร์ส่องกล้อง ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

  Placeholder image

  รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย อุกฤษฏชน

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2535

  สาขาที่สนใจ วิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical engineering) วิศวกรรมโยธา (Civil engineering)

  Placeholder image

  นาย พสพล เจริญพร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  แพทย์หญิง กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2559

  สาขาที่สนใจ Early life nutrition, Nutrigenetic, Epigenetic

  Placeholder image

  ว่าที่ ร.ต.น.สพ. ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2555

  สาขาที่สนใจ - พยาธิวิทยา - ภูมิคุ้มกันวิทยา - ปรสิตวิทยา - จุลชีววิทยา - ไวรัสวิทยา - ชีวการแพทย์

  Placeholder image

  ดร. พิชญ พัฒนสัตยวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2552

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2550

  สาขาที่สนใจ - Data Science - Technology - Optimization - Transportation - Education

  Placeholder image

  นาย ธีรทัศน์ กิจพรยงพันธ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2556

  สาขาที่สนใจ - Fungal Systematics - Fungal Cell Biology - Phylogenetic and Evolutionary Biology - Genomics and Bioinformatics

  Placeholder image

  นาย ธาดา อุดมประภาทรัพย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  นางสาว ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2549

  สาขาที่สนใจ Operations Research, Applied Mathematics

  Placeholder image

  น.พ. รองพงศ์ โพล้งละ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2555

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  อ. ดร. พ.ญ. ทวิติยา สุจริตรักษ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2554

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ดร.ทพญ. เปี่ยมกมล วัชโรทยางกูร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2541

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2551

  สาขาที่สนใจ Human, medical and clinical genetics

  Placeholder image

  นพ. พีร์ เหมะรัชตะ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2550

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  นาย นพร โพธิ์พัฒนชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ กฎหมายระหว่างประเทศ, กฎหมายระหว่างประเทศทางทะเล, กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, กฎหมายพลังงานระหว่างประเทศ, กฎหมายสนธิสัญญา

  Placeholder image

  รศ. ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2534

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ผศ.ดร.ทพ. ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2550

  สาขาที่สนใจ Periodontology, Implantology and oral immunobiology

  Placeholder image

  รศ. ดร. วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2524

  สาขาที่สนใจ นิเวศวิทยาของแมลงและการจัดการศัตรูพืช

  Placeholder image

  รศ.น.สพ.ดร. นริศ เต็งชัยศรี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2541

  สาขาที่สนใจ ศัลยกรรมทางสัตวแพทย์ การวางยาสลบและยาแก้ปวดในสัตว์​ การทำงานของหลอดเลือดหัวใจขนาดย่อย

  Placeholder image

  ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริพร เพียรสุขมณี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2547

  สาขาที่สนใจ 1. การวางยาสลบ และการใช้ยาสงบประสาทในสัตว์ตระกูลม้า 2. โรคข้อเสื่อมในสัตว์ตระกูลม้า 3. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขณะขี่ม้าเพื่อการพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ 4. การใช้สัตว์ในการบำบัดมนุษย์ 5. การใช้ม้าในพื้นที่ภูเขา โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

  Placeholder image

  นาย อมริทธิ์ หะริณธนาวุฒิ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2520

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ศ.ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2534

  สาขาที่สนใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมคงทน การประยุกต์ใช้การควบคุมคงทน ได้แก่ แขนอ่อนตัว, หอกลั่น การควบคุมกระบวนการขั้นสูง การควบคุมเชิงทำนายแบบจำลอง การควบคุมแบบเรียนรู้วนซ้ำ ระบบบริหารจัดการพลังงาน

  Placeholder image

  ผศ.ดร. เบญจพร สุวรรณศิลป์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2546

  สาขาที่สนใจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ การดึงกลับทรัพยากรจากน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ การผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำเสีย เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนซัลเฟต

  Placeholder image

  ศ. ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2523

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2535

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวน์ดิศ อัศวกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2538

  สาขาที่สนใจ Traffic Engineering, Intelligent Transportation System, Wireless Network, Future Internet, Internet of Things, Cloud Computing.

  Placeholder image

  รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2537

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ผศ.ทพญ.ดร. อรุณวรรณ หลำอุบล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2544

  สาขาที่สนใจ - โรคมะเร็งช่องปาก - ระบบภูมิคุ้มกัน - พยาธิวิทยาช่องปากและใบหน้า - วิทยาการวินิจฉัยโรคในช่องปาก

  Placeholder image

  อาจารย์ ดร. วริตตา ศรีรัตนา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2549

  สาขาที่สนใจ แนวคิดโมเดิร์นนิสม์; ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมอังกฤษ (หรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ) ในสมัยศตวรรษที่ ๒๐; ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

  Placeholder image

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภา เทียมจรัส

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2544

  สาขาที่สนใจ Context-Aware and Pervasive Sensing, Body Sensor Networks and Applications, Sensor Fusion, Machine Learning, Sound and Signal Processing, and Assistive Technology

  Placeholder image

  รศ. ผศ. ปารยะ อาศนะเสน

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  นางสาว พิริยา ตั้งเนาวรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2526

  สาขาที่สนใจ - การค้าระหว่างประเทศ(WTO FTA และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ) - การพัฒนาที่ยั่งยืน(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) - ธุรกิจเกษตรและอาหาร

  Placeholder image

  ผศ. ดร. พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2518

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ดร. ประกิจ ณรงค์ตะณุพล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2534

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2519

  สาขาที่สนใจ นโยบายสาธารณะ การบริหารธุรกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน

  Placeholder image

  ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2545

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ผศ.สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ (ดิษเสถียร)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2546

  สาขาที่สนใจ อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง โรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง

  Placeholder image

  รศ. พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2522

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  รศ. น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ 1.Quantitative microbial risk assessment 2.Microbial food safety

  Placeholder image

  พันเอก นพ. สุรจิต สุนทรธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2536

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  น.สพ.ดร. ธราดล เหลืองทองคำ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2542

  สาขาที่สนใจ ความปลอดภัยอาหาร (Pre-harvest food safety) โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ปศุสัตว์อินทรีย์

  Placeholder image

  นาย วสุพล คุณาวุฒิ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  นาย พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  รศ. ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2541

  สาขาที่สนใจ การตลาด, การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

  Placeholder image

  นาย ณัฐพร ยอดแก้ว

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ - Programming - System Design - Team management

  Placeholder image

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาย วรชนะนันท์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2545

  สาขาที่สนใจ การจัดการแนวปะการัง; การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล; การท่องเที่ยวทางทะเล

  Placeholder image

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาวัฒน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2546

  สาขาที่สนใจ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สัทวิทยา ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาตระกูลขร้า-ไท

  Placeholder image

  นางสาว สว่างจิต วงศ์วรรณไชย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2552 (สวีเดน)

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ผศ. ดร. มาโนช โลหเตปานนท์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ - Transportation and Logistics - Supply Chain Management - Large-Scale Optimization

  Placeholder image

  ศ.กิตติคุณ นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2527

  สาขาที่สนใจ ศัลยศาสตร์ตกแต่งเพื่อเสริมสร้าง แก้ไขความพิการบนใบหน้า ชนิดรุนแรง ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวย

  Placeholder image

  ดร. ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ การทำไม้ การขนส่งไม้ การใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางป่าไม้

  Placeholder image

  ดร. ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2551

  สาขาที่สนใจ

  Placeholder image

  ดร. อุดมชัย เตชะวิภู

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ การประมวลผลสัญญาณ และการสร้างภาพทางการแพทย์ (อัลตราซาวนด์ และเอ็มอาร์ไอ)

  Placeholder image

  รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2542

  สาขาที่สนใจ นโยบายและการวางแผนด้านการขนส่ง, การปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรมการทางและจราจร, การขนส่งข้ามแดนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การขนส่งทางน้ำและทางอากาศ, การวิเคราะห์และจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

  ดร. คุณกล้า กล้า

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ - Context-Aware and Pervasive Sensing - Sensor Fusion - Machine Learning - Pattern Recognition - Probabilistic Graphic Models - Feature Selection - Sound and Signal Processing - Body Sensor Network (BSN) and its Applications - Smart Home - Application Design for Human-Assisted Robots

  นาย กฤตเมธ เตชศรีศักดิ์สกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2555

  สาขาที่สนใจ

  ดร. วิรไท สันติประภพ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. never

  สาขาที่สนใจ

  นาย สรรเพชญ ชูพิศาลยโรจน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2552

  สาขาที่สนใจ

  ดร. รัตนา แซ่เล้า

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2549

  สาขาที่สนใจ

  ดร. กฤชชลัช ฐิติกมล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2536

  สาขาที่สนใจ

  ดร. โชติกา วิทยาวรกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2547

  สาขาที่สนใจ

  นาย สุขกฤช นิมิตรกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  สพ.ญ. ทรายแก้ว สัตยธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2549

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ทญ. สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2543

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ทญ. ดร. อรนาฎ มาตังคสมบัติ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2538

  สาขาที่สนใจ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ทันตแพทย์ ธนภูมิ โอสถานนท์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2547

  สาขาที่สนใจ เซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อของอวัยวะบริเวณช่องปากขากรรไกรและใบหน้า สัญญาณนอต์ชและการควบคุมพฤติกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด

  ทญ. วลีรัตน์ ศุกรวรรณ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. never

  สาขาที่สนใจ

  ผศ.ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทญ. สั่งสม ประภายสาธก

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2535

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว รติพร มั่นพรหม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2531

  สาขาที่สนใจ

  นพ. ธีรยุทธ ชำนาญเวช

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2510

  สาขาที่สนใจ

  ดร. เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. never

  สาขาที่สนใจ

  ดร. วิชชุ เวชชาชีวะ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2532

  สาขาที่สนใจ

  ดร. วิจิตร เส็งหะพันธุ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2503

  สาขาที่สนใจ

  ดร. วิชัย ตุรงค์พันธุ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2538

  สาขาที่สนใจ

  ส.พญ. ทัตตวรรณ แก้วสาคร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2543

  สาขาที่สนใจ

  รศ. นพ. วิรัช บริรักษ์จรรยาวัตร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2514

  สาขาที่สนใจ

  ดร. วิภาวี วงศ์ภูมิวิชช์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ

  ส.พญ วรพร สุขุมาวาสี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2545

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ชาญวิทย์ ทัดแก้ว

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2542

  สาขาที่สนใจ

  ส.พญ กนกอร เอื้อเกษมสิน

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2548

  สาขาที่สนใจ

  นาง อุณากร พฤฒิธาดา (สุกัญญา จิระวันชัยกุล)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2527

  สาขาที่สนใจ

  นาย เตชินท์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2554

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ฐิติมา ตั้งเลิศไพบูลย์ (ศรศรีวิชัย)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2523

  สาขาที่สนใจ Food Manufacturing

  ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2527

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ

  ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2551

  สาขาที่สนใจ

  ดร. สุพิสา ชัยชนะวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2543

  สาขาที่สนใจ Integrated Circuit : System, archetecture, circuit design

  ดร. สุภัควดี อมาตยกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ศุภจิตรา ชัชวาล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2533

  สาขาที่สนใจ

  รศ. นพ. สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2511

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. โสภณ จิรสิริธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2525

  สาขาที่สนใจ

  ดร. โสมสุดา ลียะวณิช (รัตนิน)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2520

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2525

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2532

  สาขาที่สนใจ

  ดร. คณิต สุวรรณบริรักษ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2527

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2530

  สาขาที่สนใจ

  พญ. ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2547

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ศิริพร ศิริขวัญชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2524

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2521

  สาขาที่สนใจ

  ดร. สุวจี จันทร์ถนอม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2534

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2506

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ศศิพร เพชราภิรัชต์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2541

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2528

  สาขาที่สนใจ

  นาย พศิน รัตนเลิศ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2554

  สาขาที่สนใจ - Energy Conservation - Renewable Energy Technologies - Sustainable Development

  ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2548

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์ (พันธเสน)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2528

  สาขาที่สนใจ

  ดร. พจนารถ สุนิรันดร์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2542

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. ปรีดา มาลาสิทธิ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2516

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2525

  สาขาที่สนใจ

  นาย ปราโมทย์ ไม้กลัด

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2507

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (เชื้อทอง)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2526

  สาขาที่สนใจ

  ดร. พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2528

  สาขาที่สนใจ

  นาย พิศุทธ์ อรรถกมล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ International Commercial Arbitration Employment Laws & Disputes

  นางสาว อวัสดา ผุฏฐธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. ปวิตรา จินดาหรา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ปฐมาภรณ์ บุษปธำรงค์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2528

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ปรเมศ สุวรรณศิริ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ

  ดร. น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2535

  สาขาที่สนใจ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ ไทยศึกษา

  นาย นพดล ปัทมะ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2528

  สาขาที่สนใจ

  ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2549

  สาขาที่สนใจ

  ดร. นิรมล จินดานุวัฒน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2532

  สาขาที่สนใจ

  นาย เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2529

  สาขาที่สนใจ

  ส.พญ สิริรัตน์ นิยม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2550

  สาขาที่สนใจ

  ดร. นาวิน เยาวพลกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2544

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2508

  สาขาที่สนใจ

  ดร. นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2547

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว พัชรา พัชราวนิช

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2537

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว หทัยรัตน์ เจริญกุลวณิชย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ไทยศิริ เวทไว

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2544

  สาขาที่สนใจ

  ทพ. สมบุญ ดวงอุดมเดชา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. พญ. มัทนา หาญวนิชย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2523

  สาขาที่สนใจ

  ศ. น.สพ. ดร. มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2520

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (สังวาลเงิน)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2515

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว จินตนา พิศนาคะ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2526

  สาขาที่สนใจ

  ดร. วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2535

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. ลิลี่ โกศัยยานนท์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2512

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ทญ. สิริบังอร โขวิฑูรกิจ (พิบูลนิยม)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ

  นาย กนกศักดิ์ สุทธิบุตร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2508

  สาขาที่สนใจ

  ดร. กรุง สินอภิรมย์สราญ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2533

  สาขาที่สนใจ

  นาย ธนากร สื่อวีระชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2554

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. กอปร กฤตยากีรณ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2506

  สาขาที่สนใจ

  ดร. กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ

  ดร. กิริฎา เภาพิจิตร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2536

  สาขาที่สนใจ

  ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2546

  สาขาที่สนใจ

  ดร. มิ่งขวัญ ทองพฤกษา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2545

  สาขาที่สนใจ

  พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2538

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. กมล เลิศรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2524

  สาขาที่สนใจ

  นาย พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2538

  สาขาที่สนใจ

  พันตรี นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ

  พญ. จิตรา อนุราษฎร์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2513

  สาขาที่สนใจ

  ดร. จรูญ รุ่งอมรรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ

  ศ. พญ. จริยา เลิศอรรฆยมณี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2526

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ปิยธิดา ห้อยสังวาลย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2545

  สาขาที่สนใจ

  นาย มุนินท ปานิสวัสดิ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2526

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. ธีระ รักความสุข

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2538

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ศิวะนันท์ ณ นคร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2513

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. อุทัยวรรณ แสงวณิช

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2524

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2531

  สาขาที่สนใจ การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

  ศ. ดร. อภิชาต ภัทรธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2521

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. พิพล บุญจันต๊ะ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2518

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. เจษฎา แก้วกัลยา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2518

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2526

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. สมจิต สุรพัฒน์ (ฤกษ์หร่าย)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2525

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2541

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด (สุขนาค)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2536

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. เอกชัย ลีลารัศมี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2519

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ดวงดาว อาจองค์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2536

  สาขาที่สนใจ

  พญ. ศิรินุช ชมโท

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2546

  สาขาที่สนใจ

  ดร. รัชพงษ์ วังธนากร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2537

  สาขาที่สนใจ

  ศ. พญ. ดวงใจ กสานติกุล (อึ้งสกุล)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2519

  สาขาที่สนใจ

  ดร วิมล จันทรโรทัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2527

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ. 2535

  สาขาที่สนใจ

  ดร. วิรัช ฉัตรดรงค์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2543

  สาขาที่สนใจ

  ดร. โชติกา วิทยาวรกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2547

  สาขาที่สนใจ

  ศ.พิเศษ ดร. จิรนิติ หะวานนท์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2519

  สาขาที่สนใจ

  ศ. เกียรติคุณ พญ. จินตนา ศิรินาวิน

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2513

  สาขาที่สนใจ

  นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2545

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2530

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2542

  สาขาที่สนใจ

  นพ. ชาคร จันทร์สกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2548

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2514

  สาขาที่สนใจ

  ดร. อภิวัฒน์ ชาญประสิทธิ์ผล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2542

  สาขาที่สนใจ

  ส.พญ สุกัลยา อัศรัสกร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2549

  สาขาที่สนใจ

  ศ.เกียรติคุณ พญ. บุญมี สถาปัตยวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2519

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ธนชัย ลิมป์ไพฑูรย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2548

  สาขาที่สนใจ

  สพ.ญ. จุฑามาศ เบ็ญจนิรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2541

  สาขาที่สนใจ

  ศ. สพ.ญ. ดร. ชลลดา บูรณกาล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2533

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ปัญญา แซ่ลิ้ม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2548

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. อติวงศ์ สุชาโต

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2541

  สาขาที่สนใจ

  ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2535

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. อภินิติ โชติสังกาศ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2543

  สาขาที่สนใจ

  นาย อนุพงษ์ แสนเรือน

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2555

  สาขาที่สนใจ

  ดร. อัครวัต ศิริสุข

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2537

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว อัจฉรา มหาภิรมย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2528

  สาขาที่สนใจ

  ศ. ดร. ทิพย์วดี อรรถธรรม (วงศ์ศรีนิล)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2516

  สาขาที่สนใจ

  ดร. แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2547

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2527

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. นิพนธ์ ทวีชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2523

  สาขาที่สนใจ

  ศ. ดร. เลขา มาโนช (ศาตะนิมิ)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2511

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ

  ศ. ดร. จริงแท้ ศิริพานิช

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2521

  สาขาที่สนใจ

  พญ. ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2553

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ. 2540

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว มณฑลี กปิลกาญจน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ปิยจิต ประทีปะเสน

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทพ.ญ. ธาริณี ลับไพรี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทพ. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทพ. ณัฐพงษ์ กันตรง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทพ. วัชรพงศ์ อรุณแสง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทพ.ญ. วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทพ.ญ. วรกัญญา บูรณพัฒนา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ประสาธน์ จงเจริญกมล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2552

  สาขาที่สนใจ

  นาย คณิต เกื้อวิบูลย์วณิชย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว กิตติพร สินสุขถาวร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว พนัญญา ลาภประเสริฐพร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย วุฒิไกร ศิริผล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2556

  สาขาที่สนใจ

  นพ. สรภพ เกียรติพงษ์สาร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  น.พ. นภชาญ เอื้อประเสริฐ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  น.พ. วรพจน์ นิลรัตนกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  พ.ญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  พญ. พัทธมน ปัญญาแก้ว

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ณัฐชิต ลิมป์จรรยาวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว โสมสินี วิศิษฎ์พิทยา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย วรท ลีลาศเจริญ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2554

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว กุลนันท์ จิตตวนิชประภา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2555

  สาขาที่สนใจ

  นาย ชยันดร ภูมิสถิตพงษ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2555

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย กิตติพงศ์ กิตติโชคชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2550

  สาขาที่สนใจ - Information theory - Wireless communications - Information security and privacy

  นาย กานต์ กาญจนาภาส

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ภิเศก กุลทวีวุฒิ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ. 2552

  สาขาที่สนใจ

  นาย ณภัทร รุจีรไพบูลย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ชญานนท์ งามเบญจวงศ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว พิชชา ชุณหวณิชย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว ภาวิมล อ้างสันติกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ศุภฤกษ์ เล็กวิจิตร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  สพ.ญ. สถิตภัค นันทสันติ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  น.สพ. อรรถพล กำลังดี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  น.สพ. วชิรา หุ่นประสิทธิ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ. 2554

  สาขาที่สนใจ ระบาดวิทยาสัตว์เลี้ยง, ระบาดวิทยาคลินิก, ยูโรวิทยาสัตว์เลี้ยง, เอนโดยูโรวิทยาสัตว์เลี้ยง

  สพ.ญ. กฤชพร กระดังงา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  สพ.ญ. ปิยภรณ์ เอี่ยมเจริญ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว โปรดปราณ อรัญญิก

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย เอกกมล วรรณเมธี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว ธีราภา ไพโรหกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว สมพรนุช ตันศรีสุข

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย นฤดล จันทร์จารุ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว มุจลินท์ สุดเจริญ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ฐิติ แจ่มขจรเกียรติ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย กานน คุมพ์ประพันธ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว ณัฎฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว ปาลิตา จุนแสงจันทร์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศุภชัย ศรีสันติธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division

  ปี พ.ศ. 2559

  สาขาที่สนใจ

  ศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division

  ปี พ.ศ. 2559

  สาขาที่สนใจ

  นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ธัญรัตน์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. กิตติชัย เหลืองทวีบุญ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. ประพันธ์ ภานุภาค

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นพ. โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ดร. เจน ชาญณรงค์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ดร. รัฐ พิชญางกูร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศ. ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. นพ. วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ชุติกาญจน์ จิตบุญทวีสุข

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division

  ปี พ.ศ. 2539

  สาขาที่สนใจ

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ดอกเตอร์ ศรีจิตรา บุนนาค

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ - Microcirculation of the islets of Langerhans และ Experimental diabetes mellitus เริ่ม พ. ศ. 2504 ถึง ปัจจุบัน มีผลงานตีพิมพ์ 18 เรื่อง มี 16 mm. coloured motion picture 6 เรื่อง - โรคเบาหวาน และความผิดปกติของไขมันในเลือดและเนื้อหัวใจตาย จากการขาดหลอดโลหิตนำเลือดมาเลี้ยง เริ่ม พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบันมีผลงาน 6 เรื่อง - โรคเบาหวานในผู้สูงอายุ เริ่ม พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบันมีผลงาน 6 เรื่อง - โรคทางต่อมไร้ท่อทั่วไป เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ น้ำหนักและความสูงของไทย เริ่ม พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันมีผลงาน 33 เรื่อง - Microcirculation, Endothelial Cell injury and Pathogenesis of NIDDM Proceedings of The Third Asian Congress for Microcirculation, Monduzzi Editore 1997

  ศ. นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. นพ. พิศาล ไม้เรียง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. ธนพล ไหมแพง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นพ ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. นลิน นิลอุบล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. วีระ กสานติกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระ ศิริสันธนะ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ผศ.ดร. วิชชา สอาดสุด

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ความเชี่ยวชาญ - Phytobacteriology (Phytobacteriology) - Root Crop Diseses (Root Crop Diseses) - Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables (Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables)

  อ. พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ - Soybean Breeding & Agriculture (Soybean Breeding & Agriculture) - Systems Agriculture (Systems Agriculture) - Farming Systems Research (Farming Systems Research)

  รศ. ดร. จิราพร เพชรรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

  ผศ.ดร. กระบวน วัฒนปรีชานนท์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Plant Physiology, Hydroponics/Soilless Culture

  ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  อาจารย์ สมิธิ ศิริภัทร์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ดร ธเนศ เมฆจําเริญ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ โครงการศึกษากําหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพการแข่งขัน ตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลดหรือจํากัดหรือกีดกันการ แข่งขัน ร่วมคณะวิจัยเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

  อาจารย์ กนก รุ่งกีรติกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ 社会言語学 (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

  อ.ดร.ทพญ. สุพาณี บูรณธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. วรรณ พิมพ์พันธุ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ - Polymer Synthesis - Polymer Characterization - Recycling of polymers : plastics, textiles, rubbers

  ทญ. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ส.พญ ทรรศิดา พลอยงาม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ผช.ศจ. ไพฑูรย์ หัตถมาศ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. พานิช ทินนิมิตร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ดร. จุลพงศ์ จุลละเกศ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นายแพทย์ สนธยา เกียรติงาม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศ. ดร. ทศพร วงศ์รัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. น.สพ. ดร. ถวิล เจริญศิริสุทธิกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ศิริวรรณ ชูติกมลธรรม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. ดร. ขวัญจิตร สันติประชา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ดร. กนกพร อุ่นใจชน (โดยชื่นงาม)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  Dr. ธนาคร จารุพัฒน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  รศ. นสพ. ธีระพล ศิรินฤมิตร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทญ. ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ทพ. สมภพ เบญจฤทธิ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ดร. ปรัชญา เวสารัชช์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. ดร. ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล (ชูทรัพย์)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาง ภารดา ทามุระ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

  นาย พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ กฎหมายว่าด้วยทรัพยากร ปิโตรเลียม

  นางสาว ทิพยวดี เวชรังษี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ประกาศิต อิฐรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นางสาว รุ้งทอง จินตนามาลากิจ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นาย ธนนท์ สัตตะรุจาวงษ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. จรัส สุวรรณเวลา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ประสาทศัลยศาสตร์

  ศ. นพ. ประเวศ วะสี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ โลหิตวิทยา

  ผศ. นพ. ถนอม มะโนทัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ศ. นพ. ไพบูลย์ สุทธิวรรณ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ศัลยศาสตร์

  ศ. นพ. มานิตย์ ลิมปพยอม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

  ผศ. นพ. ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ศัลยศาสตร์

  นพ. สง่า ภู่ตระกูล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ วิชาชีวเคมี

  ผศ. พญ. ฤทัย สกุลแรมรุ่ง

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ วิชาภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ (แบคทีเรีย)

  ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ อายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

  นพ. สมเกียรติ โรจนสถิตย์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ผศ. นพ. ประโยชน์ พุทธิรักษ์กุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

  นพ. ปรีชา สุพันธุ์วณิช

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

  พญ. อรณี ตั้งเผ่า

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ เภสัชวิทยาคลีนิค

  นพ. มาโนช โชคแจ่มใส

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Medical Education

  พญ. ลลิตา ขาวเธียร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ อายุรศาสตร์ทั่วไป,โรคต่อมไร้ท่อ

  นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ อณูพันธุศาสตร์

  พญ. เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล (พิมพ์พิไล)

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ

  ผศ. ดร. รจิต วัฒนสินธุ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ คณิตศาสตร์

  ดร. วิวรรณ ธรรมมงคล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Polymer Science

  ดร. รัฐ พิชญางกูร

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Plant Molecular Biology

  นาย ปิยพล นิมมานานุเคราะห์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Biophysics

  ดร. รุจิกร ธนวิทยาพล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Physics

  นาย ณัฐพล พินธุโยธิน

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Chemical Engineering

  น.ส. ปัจฉา บุนยินทุ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Physics

  จำนง จำนง พุ่มคำ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Automotive Engineering

  รศ. ดร. รศ. ดร. นวลมณี

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  ม.ร.ว. ฐวิศวากร วรวรรณ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ Mechanical Engineering

  พญ. ลัดดาวัลย์ สัญญปรีดากุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ เภสัชศาสตร์

  ศ. นพ. กอบชัย พัววิไล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ อายุรศาสตร์ และต่อมไร้ท่อ

  ปรีดา ปรีดา พัวประดิษฐ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ อายุรศาสตร์ระบบประสาท ประสาทวิทยา

  พญ. ศรีเรือน ศุภพิทยากุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ โรคภูมิแพ้, วิชาภูมิคุ้มกัน และโรคติดเชื้อ

  ผศ. นพ. พินิจ ลิ้มสุคนธ์

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ประสาทวิทยา

  พลเอก นพ. สีมา ศุภเกษม

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ อายุรศาสตร์ทั่วไปและ ประสาทวิทยา

  พญ. สวันทนา เหมะจุฑา

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ สรีรวิทยาระบบประสาท

  นพ. สันติ จำรูญกุล

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ

  นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ

  ผู้รับพระราชทานทุนแผนก

  ปี พ.ศ.

  สาขาที่สนใจ ศัลยศาสตร์หัวใจและ หลอดเลือด